Polityka Prywatności

§1. Informacje ogólne
 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych jest:  Sagiton Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnicka 59/B26, 54-203 Wrocław, NIP: 8943044096, REGON: 022069799, wpisanej do Rejestr przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449601, Kapitał zakładowy: 52 500 PLN opłacony w całości. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://bimstreamer.com Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. Prowadzenie newslettera
  2. Obsługa zapytań przez formularz
  3. Realizacja zamówionych usług
  4. Prezentacja oferty lub informacji
  5. Działania rekrutacyjne
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 6. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
 7. Administrator gromadzi oraz przetwarza:
  1. Dane niezbędne w celu rejestracji i założenia konta – adres poczty elektronicznej e-mail, imię i nazwisko, a w przypadku  przedsiębiorcy, także nazwa i siedziba firmy,
  2. Dane niezbędne w celu wysłania Zamówienia (zapytania ofertowego) – adres poczty elektronicznej e-mail, imię i nazwisko, a w przypadku  przedsiębiorcy, także nazwa i siedziba firmy,
  3. Dane niezbędne w przypadku świadczenia usług, których katalog w zależności od świadczonych usług może ulec zmianie – adres poczty elektronicznej e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania lub pobytu, a w przypadku Użytkownika – przedsiębiorcy, także nazwa firmy i jej siedziba oraz nr NIP,
  4. Dane niezbędne w celu wystawienia faktury VAT – imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, nr NIP oraz adres e-mail,
  5. Dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji – imię i nazwisko, oraz adres e-mail, przy czym dane są usuwane do 60 dni po realizacji celu w jakim są przetwarzane. 
  6. Dane niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji - imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail, przy czym dane te zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
§2. Metody ochrony danych stosowane przez  Administratora
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci szyfrowanej. Funkcja szyfrowania działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 4. Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych  Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 7. Administrator dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych Użytkowników w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 8. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać do Administratora danych osobowych na adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]
§3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  1. Kancelarie prawne i windykatorzy
  2. Upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). Dane marketingowe będą przetwarzane przez okres 30 dni.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  1. Dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 6. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przekazujemy danych poza teren Unii Europejskiej.
§4. Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz lub jako zmienna programistyczna.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
§5. Logi Administratora
 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
§6. Istotne techniki marketingowe
 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.
§7. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. Realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Na stronie wykorzystywane są również pliki cookies zamieszczane przez partnerów tej strony, które pomagają w personalizacji działań reklamowych czy też rozliczanie ich efektów. Niniejsza polityka oraz Polityka prywatności tej strony internetowej nie regulują sposobu korzystania z plików cookie umieszczonych przez podmioty trzecie. Informacje w sprawie polityk poszczególnych partnerów znajdują się na ich stronach internetowych. 
§8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Zarządzanie plikami cookie.

 1. Korzystanie z plików cookie w celu zbierania danych, w tym odczytywania danych już zapisanych na urządzeniu użytkownika, wymaga uprzedniej jego zgody. Użytkownik ma prawo w każdym momencie udzieloną zgodę wycofać oraz dowolnie zmienić ustawienia wykorzystywania plików cookie. Zezwolenie użytkownika nie jest wymagane wyłącznie w przypadku stosowania plików cookie, które są niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej. 
 2. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając nowe warunki ich przechowywania i uzyskiwania do nich dostępu. Zmian powyższych użytkownik może dokonać: 
  1. Korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, aby zablokować korzystanie z jakichkolwiek plików cookie lub wyłączyć automatyczne zapisywanie cookie i wymuszając każdorazową zgodę na każdy taki plik.
  2. Za pomocą linku “Zarządzaj cookies” dostępnego w stopce tej strony internetowej. 
 3. Szczegółowe zasady zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu zmiany sposobu korzystania z plików cookie znaleźć można na stronach producentów poszczególnych przeglądarek: 
  1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  2. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
 4. Dane osobowe, prawa osoby, której dane dotyczą:  
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
  2. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie powyżej użytkownik powinien wysłać e-mail na adres [email protected] lub wysłać informację pisemną na adres Sagiton Sp. z o.o. ul. Legnicka 59/B26, 54-203 Wrocław
  3. Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia zasad ochrony danych.